Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij BV Greet Sneyers
Hikstraat 33, 2200 Herentals
KBO BE0600799588
greetsneyers@telenet.be

Door het boeken van een afspraak verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

MIDDELEN- OF INSPANNINGSVERBINTENIS

Alle diensten van Bv Greet Sneyers  zijn streng geselecteerd en zorgvuldig uitgevoerd door onze werknemers, om een maximaal resultaat te bekomen. Bij elke behandeling of medicament zijn onvoorziene reacties mogelijk. Wij bieden daarom geen garantie op het resultaat gezien deze afhangt van de biologische en variabele interactie tussen u en de behandeling.

MEDISCH DOSSIER

Al uw medische gegevens worden bewaard in uw medisch dossier. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Door uw medisch/behandel dossier kunnen de medewerkers van BV Greet Sneyers steeds de nodige informatie raadplegen om u de beste behandeling te bieden. Alle medische dossiers worden veilig bewaard.

Alleen de medewerkers van BV Greet Sneyers die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot uw medisch/behandel dossier.

De medewerkers gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om u de beste zorg te verlenen. Uw medische gegevens zijn belangrijk om u goed te kunnen behandelen. U dient dan ook steeds alle informatie te verschaffen die belangrijk kan zijn voor de medewerkers (zoals, maar niet beperkt tot: medicatie, allergieën, zwangerschap, medische voorgeschiedenis zoals ingrepen en ziektes, maar ook gebruik van alcohol, etc.). Uw medische informatie kan ook gebruikt worden om de kwaliteit van de behandelingen bij BV greet sneyers te verbeteren. Hiervoor wordt enkel relevante informatie gebruikt, steeds in anonieme vorm. Niemand kan dan de link leggen tussen de informatie en uw persoonsgegevens.

bv greet sneyers zal uw behandel gegevens niet delen met familie of vertrouwenspersonen tenzij met uw toestemming.

 

HOSPITALISATIEVERZEKERING EN MUTUALITEIT

Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de kosten indien er al terugbetaling is door een ziekenfonds. Dit betekent dat een hospitalisatieverzekering enkel betaalt als er een medische noodzaak is om de ingreep uit te voeren. Afhankelijk van de inhoud van de polis die u heeft afgesloten met uw hospitalisatieverzekering, kunnen er nog bijkomende voorwaarden gesteld worden.

Voor laserbehandelingen dient u er dus rekening mee te houden dat een hospitalisatieverzekering (zeer waarschijnlijk) niet tussenkomt.

Het standpunt van de hospitalisatieverzekering en de mutualiteit valt buiten de verantwoordelijkheid van BV Greet Sneyers die hiervoor elke aansprakelijkheid afwijst.

 

BETALINGEN

Alle behandelingen bij Laserkabinet  zijn onmiddellijk te betalen en eisbaar.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor invordering van laattijdige betalingen komen ten uwen laste. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld: 10% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, indien u niet binnen 8 dagen na de behandeling heeft betaald.

Afspraken moeten minstens 1 werkdag vooraf worden afgezegd. 

 

 ALGEMENE  FACTUURVOORWAARDEN Laserkabinet

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Herentals voor BV Greet Sneyers met ondernemingsnummer BE0600799588, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
  2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1,5% per maand.
  3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
  4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de 48u. na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  5. Bij eventuele betwistingen zijn uitsluitend de heer vrederechter van het kanton Herentals, of rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.